A N U N Ţ privind organizarea examenului de promovare a funcţionarilor publici, din cadrul primăriei comunei Sînpaul în grad profesional imediat superior celui deţinut
2013-02-08 00:00

În conformitate cu prevederile art. 125 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primăria comunei Sînpaul, organizează concurs de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici de executie, după cum urmează:

1.Compartimentul asistenţă socială
Consilier clasa I, grad profesional superior
Concursul va fi alcătuit din 2 probe:
- proba scrisă - 12.03.2013, ora 10,00 ;
- interviul - 14.03.2013, ora10,00

Bibliografie:

-Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
-Legea nr.416/2001 privind Venitul Minim Garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
-Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificările şi completaarile ulterioare;

2.Compartimentul impozite şi taxe
Consilier clasa I, grad profesional principal
-proba scrisă - 12.03.2013 ora13,00
-interviul - 14.03.2013 ora13,00

Bibliografie:

-Legea nr.118/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
-Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
-Legea nr.571 privind codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
-Legea nr.1309/201 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013, cu modificările ulterioare

Condiţii de desfăşurare a concursului:
- dosarele de înscriere se depun la Compatimentul financiar contabil-resurse umane, până la data de 27.02.2013, ora 14,00 şi va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.127 din H.G. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverintă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
b)copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
c)formularul de înscriere.

Condiţiile de participare la concursul de promovare
Conform art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare: ,,Pentru a participa la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi"


PRIMAR,
SIMON ISTVAN

 

Fișiere atașate

Înapoi